Skip to main content
search

Godišnji seminar

Opis programa

Naš najprestižniji i najstariji obrazovni program, jednogodišnji ciklus kroz koji prolaze političarke i političari, kao i neki od lidera javne uprave, civilnog sektora, medija i poslovne zajednice u Srbiji.

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeU fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Kontekst:

Godišnji seminar je jednogodišnji ciklus edukativnih aktivnosti namenjen mlađoj generaciji istaknutih političara i njihovim kolegama iz državne uprave, nevladinih organizacija, medija, poslovnog sektora – ljudima koji su ozbiljno započeli svoju političku i profesionalnu karijeru i koji percipiraju potreba za učenjem i dodatnom obukom. Osnovni cilj programa je da omogući kontinuirani razvoj i dijalog između demokratski orijentisanih lidera u politici i javnom životu koji će odgovorno upravljati državom i društvom na osnovu vrednosti demokratske kulture i voditi ka evropskim integracijama. Svaki godišnji seminar je zamišljen kao jednogodišnji program koji se sastoji od tri nacionalna seminara i učešća na Svetskom forumu za demokratiju u Strazburu. Godišnji seminar se organizuje pod pokroviteljstvom Asocijacije škola za političke studije Saveta Evrope, a uz podršku drugih partnera uključujući, ali ne ograničavajući se na, OEBS, Fondaciju Hanns Seidel, Centar za evropske studije Wilfried Martens i druge.

Cilj nam je da osnažimo novu generaciju mladih političkih, građanskih i poslovnih lidera koji će sprovoditi reformske procese, izgrađene na vladavini prava, održivom razvoju, dobrom i inkluzivnom upravljanju, i usmeravati državu i društvo ka evropskim integracijama na obrazovan i odgovoran način. Da bi se postigla uspešna transformacija srpske države i društva u održivu evropsku demokratiju, zasnovanu na vladavini prava i poštovanju ljudskih prava, potrebno je kontinuirano nastojati da se svim ključnim grupama koje vode politiku i kreiranje javnog mnjenja obezbede dodatna znanja i kapaciteti. Proces ulaganja u ljudski kapital treba da ide ruku pod ruku sa ozbiljnim naporima na kontinuiranoj izgradnji institucija i reformama, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Pored toga, težićemo da unapredimo demokratsku kulturu i interkulturalni dijalog među mladim političkim građanskim i poslovnim liderima jačanjem međustranačke i međusektorske saradnje i promovisanjem istinskog dijaloga sa građanima iz svih sfera života. U zemljama kao što je Srbija kojima nedostaje demokratska kultura i koje su opterećene unutrašnjim tenzijama i sukobima koji ometaju njihov napredak ka EU, ključno je promovisati i jačati demokratski, interkulturalni dijalog između često suprotstavljenih grupa (vladajućih i opozicionih partija, itd.). Dakle, da bi demokratija napredovala, neophodno je obezbediti institucionalne kanale preko kojih građani mogu da prenesu svoje stavove kako političarima, tako i institucijama i podstiču ih na to.

Predloženi ciljevi su rezultati iskustva BFPE u izgradnji kapaciteta mladih političkih, građanskih i poslovnih lidera sa potencijalom da doprinesu političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu (do sada je organizovano 19 godišnjih seminara). Iako su osnovne teme obrazovnog programa ostale iste, nastavni plan i program i metode rada prilagođavamo potrebama svake uzastopne grupe i prioritetima zemlje dok napreduje ka svom željenom cilju članstva u EU. Opsežna pismena i usmena evaluacija koju daju učesnici nakon završetka svakog seminara pomažu nam da procenimo trenutne ciljeve i aktivnosti, ali i da unapredimo buduće tako da odgovaraju potrebama naše ciljne grupe i novim izazovima. I sami učesnici su deo ovog procesa kroz našu živu alumni mrežu (više od 500 članova) koji nam dugo nakon završetka programa daju preporuke za njegovo unapređenje. Stoga su ciljevi i metodologija razvijeni rezultat povratnih informacija i akumuliranog iskustva BFPE-a. Konačno, ciljevi uključuju novi inovativni pristup izgrađen na Referentnom okviru kompetencija Saveta Evrope za demokratsku kulturu i već su u programu za buduće generacije.

Cilj projekta:

Osnažiiti novu generaciju mladih političkih, građanskih i poslovnih lidera koji će sprovoditi reformske procese, izgrađene na vladavini prava, održivom razvoju, dobrom i inkluzivnom upravljanju, i usmeravati državu i društvo ka evropskim integracijama na obrazovan i odgovoran način;

Poboljšati demokratsku kulturu i interkulturalni dijalog među mladim političkim, građanskim i poslovnim liderima jačanjem međustranačke i međusektorske saradnje i promovisanjem istinskog dijaloga sa građanima iz svih sfera života.

Ciljne grupe:

Poslanici, predstavnici lokalne samouprave i javne uprave, civilnog društva, akademske zajednice, privrede i medija

Metod rada (misli se na opisne aktivnosti ukratko):

Godišnje seminar – nacionalni seminari:

Učesnici Godišnjeg seminara su narodni poslanici, predstavnici lokalne samouprave i javne uprave, civilnog društva, akademske zajednice, privrede i medija

Svaki godišnji seminar je predviđen kao ciklus od 3 seminara (svaki obuhvata 8 sesija – panela, radionica, treninga, razgovora itd., što znači da je potrebno interaktivno i snažno učešće 20 odabranih učesnika).

Održavanje 3 trodnevna seminara omogućava dubinski i fundamentalni pristup prenošenju znanja i veština o predloženim temama za odabranu ciljnu grupu. Takođe, okupljanje iste grupe učesnika tri puta godišnje pružiće im priliku da prodube novostečeno znanje i nadograđuju se na seminarima između njih i omogućiće im da se međusobno povežu kao predstavnici različitih sektora društva.

Struktura učesnika je takva da može da generiše veoma jake efekte prelivanja – oni će često biti osobe koje postavljaju dnevni red u svojoj organizaciji ili organizacionim jedinicama, osim što su kreatori javnog mnjenja. Znanja i veštine stečene kroz ovaj program postaće trajna prednost za celokupno njihovo profesionalno okruženje, koje će moći da prenesu na druge članove svojih profesionalnih zajednica.

Konačno, članstvom u Alumni mreži nakon završetka programa, polaznici će postati važan adut BFPE i mogli bismo računati na njihovo učešće u drugim našim projektima i aktivnostima kao govornici ili predavači, ali su takođe voljni da učestvuju u našim drugim obrazovnim programima i time dodatno jačaju svoje kapacitete.

Alumni susreti:

Dva godišnja okupljanja alumnista imaju za cilj jačanje veza i međusobne podrške među alumnistima kroz unapred planirane i aktivno sprovedene aktivnosti. U vezi sa daljim osnaživanjem, cilj je promovisanje uspešnih priča alumna i sticanje novih znanja i veština, ili zajednički rad na nekim pitanjima i izgradnja kohezije u alumna grupi. Koncept je da se alumni povežu sa budućim alumnistima, da se promoviše otvoreno takmičenje za sledeću generaciju i da se održi neka vrsta umrežavanja.

Mentorska podrška:

Mentorska podrška bivšim polaznicima ili učesnicima drugih BFPE programa koji izraze interesovanje za unapređenje svog znanja ili veština. Pomoć će pružiti iskusni bivši polaznici i namenjena je da pomogne učesnicima da izgrade svoje kapacitete u oblastima u kojima im nedostaju znanja i veštine. Kao rezultat toga, mentorska pomoć će biti prilagođena specifičnim potrebama pojedinačnih polaznika ili malih grupa učesnika. Na mesečnom nivou, BFPE će biti upareni sa parovima i učestvovaće u mentorskom radu.

Vreme trajanja:

Kontinuirano od 2004.

Donatori:

Savet Evrope; OEBS; Fondacija Hanns Seidel; Centar za evropske studije Wilfried Martens

Close Menu