Skip to main content
search

U saradnji sa organizacijom Demokratija za razvoj (D4D), Fondacija BFPE i ostali partneri su zajednički sprovodili projekat na temu „Potcenjena ekonomija: Neplaćeni rad žena kao prepreka ekonomskom osnaživanju“. 

Cilj istraživanja je komparativna analiza ekonomije brige u regionu Zapadnog Balkana. Ekonomija brige je temelj ekonomskog i društvenog života. Uključuje plaćeni i neplaćeni rad, fokusira se na brigu o onima kojima je najpotrebnija, a uglavnom ga rade žene i marginalizovane grupe. Za potrebe istraživanja, sprovodeno je anketno istraživanje , kao i fokus grupno istraživanje, koje je imalo za cilj prepoznavanje najvećih izazova u domenu neplaćenog rada.  Na osnovu rezultata istraživanja formulisane su preporuke za unapređenje položaja žena. 

Na regionalnoj konferenciji koja je održana 20. novembra 2023. godine u hotelu Priština, u Prištini, predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sprovedeno na Zapadnom Balkanu. Istraživanje je ispred Fondacije BFPE za odgovorno društvo predstavila je Svetlana Stefanović, izvršna direktorka, koja je ujedno i jedna od autorki istraživanja. 

Neki od važnijih nalaza jesu da postojeći pravni okviri kao što su propisi o jednakim platama, antidiskriminaciono zakonodavstvo i programi roditeljskog i porodiljskog odsustva pomažu u osnaživanju žena. Ove politike, kada se poštuju,obezbeđuju jednak tretman, štite žene od diskriminacije na radnom mestu i podstiču zaposlene majke. S druge strane, nedostatak prava na radnom mestu za žene, pravila koja ograničavaju izglede za zapošljavanje i održavaju rodne stereotipe i ograničavaju pristup pristupačnim uslugama brige o deci i podršci doprinose barijeri za osnaživanje. Štaviše, još jedan faktor koji ometa osnaživanje je ne priznavanje neplaćene nege kao legitimnog zanimanja koje zaslužuje platu i beneficije.

Nakon regionalne konferencije, održan je i redovan sastanak Regionalnog odbora za povećanje pristupa žena zapošljavanju, čiji je i BFPE deo, a na kom se razgovaralo o načinima za zagovaranje za promene koje su prepoznate u istraživanju. 

Partneri na projektu su Institut Demokratija za razvoj, Centar za istraživanje i kreiranje politika, Institut za strateške studije i projekcije, Centar Rodni savez za razvoj i Fondacija BFPE za odgovorno društvo.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu