Skip to main content
search

Na drugom sastanku Savetodavne grupe zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTED 2 okupilo se više od 40 predstavnika i predstavnica gradova i opština u Srbiji, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Delegacije Evropske unije, Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu, Fonda za obrazovanje Roma, GIZ-a i drugih bitnih aktera. Članovi i članice Savetodavne grupe imali su mogućnost da sa saznaju više o sprovođenju programa u Srbiji tokom prethodne godine i postignutim rezultatima, ali i da razmene informacije o budućim aktivnostima i sinergijama. 

Sastanak je otvorila gospođa Marina Vasić, programska menadžerka Saveta Evrope i Tima za Rome i Putnike, koja je i moderirala čitavom konferencijom. Ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog skup je pozdravila gospođa Sofija Osmanović, šefica Odseka za unapređenje položaja Roma, i ispred Delegacije Evropske unije, gospođa Mirjana Maksimović, menadžerka programa. 

Ispred ROMACTED tima fokalna točka u Srbiji gospođa Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Fondacije BFPE za odgovorno društvo, organizacije za podršku, je predstavila rezultate u sprovođenju programa u prethodnoj godini, ističući izazove u rad lokalnih facilitatora u proteklim mesecima, kao i konstruktivnu sinergiju sa predstavnicima lokalnih samouprava /gradova i ostalim partnerima uz osiguravanje usaglašenosti zajedničkih akcija. Od septembra 2021. godine osnovano je 41 lokalnih akcionih grupa sa 311 pripadnika/ca romske zajednice, od kojih su 157 žene, kao i 13 Institucionalnih radnih grupa. Od 199 članova/ica u 13 Institucionalnih radnih grupa, 104 su žene. U svim lokalnim samoupravama formirane su Opštinske radne grupe sa ukupno 160 članova/ica. Od ukupnog broja, 62 su predstavnici/e romske zajednice (od toga 29 žena), dok lokalne institucije predstavlja 60 žena i 37 muškaraca. Usvojeno je 13 Lokalnih akcionih planova u okviru ROMACTEDa, a 67 malih inicijativa je realizovano u skladu sa listama prioriteta.  U okviru Korak 4 ROMACTED metodologije, održano je 13 radionica za podizanje kapaciteta za lokalnu administraciju za pripremu projekata manjeg obima i odabrano je 26 projekata u kojima je odgovoreno na prepoznate potrebe od strane Romske zajednice, od čega 13 grantova za  oporavak nakon COVIDa. Ukupno 50 (17 u 2023) sastanaka Opštinskih radnih grupa je održano u prethodno periodu, kao i 140 (50) sastanaka Lokalnih akcionih grupa. Do novembra 2023. godine realizovano je 400 lokalnih intervencija, 136 u 2023. godini. 

Tematski konsultant angažovan za razvoj budžetiranja odgovornog prema Romima i Romkinjama na lokalnom nivou gospodin Tibor Domonkoš predstavio je nacrt Smernica za odgovorno budžetiranje prema Romima i Romkinjama na lokalnom nivou koji je izrađen na osnovu prethodno prikupljeni nalaza i podataka, ali i drugih relevantnih zakona i dokumenata. Kao i uvek ova tema je pokrenula konstruktivnu razmeni mišljenja među svim prisutnim. 

Predstavljene i dve komplementarne akcije koje Savet Evrope sprovode zajedno sa partnerima. Gospođa Dragana Jovanović Arijas, Roma Integration projektna službenica za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu je predstavila III fazu projekta Integracija Roma koja je zvanično pokrenuta na sastanku u Briselu u junu. Gospođa Jadranka Ivković, direktorka Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu ERIAC Srbija je predstavila Analizu o načinu na koji su romska istorija i kultura predstavljene u nastavnim programima i udžbenicima u Srbiji. 

Poslednja sesija bila je posvećena predstavljanju ROMACTED šeme malih grantova u Srbiji, a postignute rezultate je predstavio gospodin Časlav Ninković, projektni menadžer Saveta Evrope. On je istakao da se proces sprovođenja projekata u okviru ROMACTED šeme malih grantova u Srbiji bliži kraju. Ukupno 26 projekata je odabrano za finansiranje u okviru šeme malih grantova, a na osnovu prepoznatih prioriteta od strane Romske zajednice od toga 13  posvećenih oporavku nakon pandemije COVIDa. U prethodnom periodu niz aktivnosti je organizovano u više od polovine partnerskih gradova i opština, a u sklopu realizacije projekata. 

Za kompletan izveštaj o napretku Programa, pogledajte ROMACTED na prvi pogled na srpskom i engleskom. 

Close Menu