Skip to main content
pretraga

Opis programa

BFPE započinje rad kao Organizacija za podršku na zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope – ROMACTED II, koji predstavlja nastavak primene I faze programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020) […]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeVesti

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

BFPE započinje rad kao Organizacija za podršku na zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope – ROMACTED II, koji predstavlja nastavak primene I faze programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020). Program ima za cilj konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama kroz pojačano učešće u kreiranju lokalne politike i sprovođenju lokalnih akcija. Kao i u I fazi programa, ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, poboljšavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

Projekat ima sledeće ciljeve:

* poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanja prema romskim građanima, a samim tim i poboljšanje pružanja usluga.

Program je osmišljen da izgradi političku volju i održiv politički angažman lokalnih vlasti, da poboljša demokratsku lokalnu upravu i izgradi kapacitete i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica da doprinesu dizajniranju, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se na njih odnose, kroz sledeće ishode:

* osnaživanje romske zajednice – na individualnom nivou (pomaganje ljudima u ostvarivanju njihovih osnovnih prava i proširivanju njihovih kapaciteta i veština), kao i na nivou zajednice (pomaganje ljudima da se organizuju i da iznesu svoje interese oko rešavanja problema u zajednici);

* poboljšanje i proširenje posvećenosti institucija, kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma, primenom u praksi koncepata dobrog upravljanja;

* doprinošenje pripremi lokalnih razvojnih akcija kojima je cilj poboljšanje kvaliteta života Roma i smanjenje jaza između Roma i neroma, uključujući i ublažavanje efekata pandemije kovid 19.

Konkretne akcije uključuju pomoć lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u redovne lokalne politike, budžete i pružanje javnih usluga na svom dnevnom redu, istovremeno povećavajući učešće Roma u dizajniranju, sprovođenju i praćenju tih politika i projekata.

Ciljne grupe projekta su lokalne samouprave (izabrani predstavnici i relevantni zvaničnici) i romske zajednice iz odabranih opština. Oni su takođe prve kratkoročne korisničke grupe projekta. Sveukupno, projekat će targetirati 70 opština u regionu. Srednjoročni i dugoročni korisnici su romsko stanovništvo i stanovništvo opštine uopšte.

Aktivnosti programa (obuka, primena participativnih radnih ciklusa, akcije zagovaranja, itd. tokom ključnih momenata opštinskih ciklusa: planiranje, budžetiranje, lokalne odluke, projekti itd.) namenjene su podršci strateškim intervencijama koje utiču na stavove, ponašanje i postupanje lokalnih aktera.

Jedna od vodećih smernica u metodologiji programa je da učešće u lokalnoj upravi može biti efikasno samo ako je prilagođeno kontekstu. Dakle, preliminarno mapiranje, procena, osnovno istraživanje i istraživanje rade se u svakoj odabranoj opštini kako bi se olakšalo prilagođavanje programa i njegova podrška, kao i praćenje procesa.

Pored tima koji radi u Strazburu, program će imati projektno osoblje u kancelarijama Saveta Evrope u Tirani, Sarajevu, Prištini, Beogradu, Skoplju, Podgorici i Ankari i tim za podršku konsultanata u svakom od korisnika (u daljem tekstu: „Tim za podršku“).

Projektni partneri su Evropska unija, druge međunarodne organizacije, vladine i nevladine institucije i organizacije koje se bave romskim pitanjima.

Programske aktivnosti odvijaće se u 7 (sedam) korisnica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Turska.

U svakoj korisnici, organizacija za podršku biće odgovorna za implementaciju programa ROMACTED, pomažući nadležnom timu za podršku koji se sastoji od Fokalne tačke [FP] (predložena od strane BFPE), Asistenta za finansijsku podršku (FSA) (takođe predložen od strane BFPE) i Facilitatora koji će, zajedno sa podrškom drugih stručnjaka (konsultanata), raditi kao tim na postizanju ciljeva ROMACTED metodologije. Tim za podršku radiće u bliskoj saradnji sa projektnim osobljem i pod nadzorom projektnog osoblja sa sedištem u lokalnoj kancelariji SE kod svakog korisnika.

Close Menu