Skip to main content
search

Opis programa

BFPE započinje rad kao Organizacija za podršku na zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope – ROMACTED II, koji predstavlja nastavak primene I faze programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020) […]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeVesti

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Naziv projekta: ROMACTED II – promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou

Cilj projekta: Program je osmišljen da izgradi političku volju i održiv politički angažman lokalnih vlasti, da poboljša demokratsku lokalnu upravu i izgradi kapacitete i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica da doprinesu dizajniranju, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se na njih odnose.

Ciljne grupe: Ciljne grupe su lokalne samouprave (izabrani predstavnici i relevantni zvaničnici) i romske zajednice iz odabranih opština.

Metod rada: Program se ostvaruje u četiri procesa/koraka: prvi korak predstavlja pripremu procesa, drugi korak procenu potreba i prioriteta, treći usvajanje zajedničkog akcionog plana i četvrti finansiranje i sprovođenje projekata. Priprema procesa  zahteva formalizaciju odnosa dve ciljne grupe, preko uspostavljanje Lokalnih akcionih grupa (LAG), zatim Institucionalnih radnih grupa (IRG), i Opštinske radne grupe koja daje prostor za zajedničku saradnju i konstruktivni dijalog između dve strukture, uz potpisivanje Protokola o saradnji. Procena potreba i prioriteta odnosi se na identifikovanje prioriteta romske zajednice (i prepreka za ispunjenje prioriteta) od strane samih članova i članica zajednice i procenu kapaciteta opštine koje daju jasniju sliku potreba lokalnih uprava za adekvatan odgovor na potrebe zajednice. Usvajanje zajedničkog akcionog plana sledi nakon osnivanja Opštinske radne grupe, koja ga izrađuje i usvaja na osnovu liste prioriteta zajednice i procene potreba opštine, a koji se dostavlja na odobravanje gradonačelniku/predsedniku opštine i/ili lokalnom veću. Finansiranje i sprovođenje projekata je poslednji korak koji se sprovodi putem raspoređivanja i generisanja resursa za finansiranje projekata i inicijativa. Projekti i/ili inicijative moraju da budu deo prioriteta koje je definisala romska zajednica na početku programa.

Vreme trajanja: 27. april 2021 – 31. decembar 2024.

Donatori: Evropska unija i Savet Evrope

Close Menu