Skip to main content
search

Opis programa

BFPE započinje novi projekat uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI) koji će se fokusirati na rad lokalnih saveta bezbednosti (LSB) u Srbiji i njihovog angažmana u borbi protiv porodičnog nasilja.

Projekat će se sprovoditi na lokalnom nivou i uključi će zagovaračke aktivnosti koje će biti sprovedene na osnovu sveobuhvatnog ispitivanja i preporuka.

Rodno zasnovano nasilje je globalni problem i Srbija nije izuzetak. U poslednjoj deceniji Srbija je usvojila nekoliko strategija i zakona koji omogućavaju pravnu osnovu za borbu protiv ove vrste nasilja. Bavljenje problemom rodno zasnovanog nasilja spada u nadležnost policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad itd. Problem je što njihov rad nije dovoljno koordinisan. Kako je rodno zasnovano nasilje deo ljudske bezbednosti i nerazdvojno je povezano sa bezbednošću zajednice, lokalni saveti bezbednosti / LSB nude mogućnost da se ovaj problem reši na sveobuhvatniji i način. LSB treba da se bave bezbednosnim pitanjima identifikovanjem onih koji su najhitnijih i predlaganjem rešenja, te mobilizacijom svih relevantnih lokalnih aktera. Nasilje u porodici prepoznato je kao jedno od gorućih pitanja. Konačno, lokalne vlasti treba da prepoznaju ženske organizacije civiljnog društva kao dragocenog partnera u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Projekat će se sprovoditi na celoj teritoriji Republike Srbije i kroz sprovođenje sveobuhvatne ankete obuhvatiće 174 lokalne samouprave. Fokus će biti na prikazivanju primera dobre prakse, ali i na povećanju kapaciteta u onim lokalnim samoupravama koje nisu uspostavile LSB ili koje su osnovale, ali se nisu fokusirale na problem rodno zasnovanog nasilja. Posebna pažnja biće posvećena obezbeđivanju učešća ženskih organizacija civilnog društva u radu LSB i rodnoj ravnoteži među članovima LSB.

Tokom trajanja projekta, BFPE će se zalagati za uključivanje identifikovanog problema u rad izabranih LSB. Na osnovu anketa, niza sastanaka i kreiranja sveobuhvatne publikacije, BFPE će nastojati da ispuni cilj projekta: Podsticanje povećane uloge lokalnih saveta za bezbednost u borbi protiv nasilja u porodici na lokalnom nivou.

Da bi postigao cilj projekta, BFPE će uspostaviti saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava, članovima osnovanih LSB, organizacijama civilnog društva (sa fokusom na organizacije koje se bave problemom rodnog nasilja i rodnim pitanjima), ali i lokalnim medijima. Mediji će istinski podsticati posvećenost LSB u borbi protiv nasilja u porodici.

Planirano trajanje projekta je 6 meseci, a projekat bi trebalo da bude završen u februaru 2021.

Close Menu