Skip to main content
search

Održivi razvoj za sve

Opis programa

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Kontekst: 

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma je pokrenuta na konferenciji održanoj 4. marta 2020. u Beogradu.

Cilj projekta: 

Ključni ciljevi platforme su:

  • Unapređivanje dijaloga: Platforma ima za cilj da uspostavi i dijalog na nivou celokupnog društva oko definisanja i sprovođenja razvojnih politika usklađenih sa COR i otvori prostor za diskusiju i izgradnju saglasnosti sa donosiocima odluka na različitim nivoima.
  • Podizanje svesti: Platforma će podizati svest i doprinostiti izgradnji znanja o COR u različitim segmentima srpskog društva i među različitom ciljanom publikom.
  • Upotreba i povezivanje mreža: Platforma će raditi na povezivanju postojećih mreža i koalicija civilnog društva i drugih nedržavnih aktera, otvoriti prostor za međusektorski dijalog i podržati izgradnju konsenzusa među različitim akterima.
  • Unapređenje međusobnog učenja i razmene znanja: Platforma nastoji da ojača ulogu nedržavnih aktera u širenju znanja i da olakša međusobno učenje i razmenu znanja između organizacija civilnog društva, poslovne zajednice, profesionalnih udruženja, akademskih institucija, istraživačkih organizacija i međunarodnih aktera i time doprinese sprovođenju COR.
  • Poboljšati praćenje i odgovornost: Platforma doprinosi efikasnijem praćenju primene Agende 2030 i poštovanju principa odgovornosti u primeni, prikupljanjem, sistematizacijom i pružanjem podataka.
  • Poziv na akciju: Kako bi podstaklo aktivno angažovanje zainteresovanih strana i šire javnosti u proces primene Agende 2030 u Srbiji, Platforma će otvoriti različite kanale za aktivno učešće u raspravi o budućnosti Srbije i poziva vas da se priključite. 

Ciljne grupe:

Građani; donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou; nacionalne i lokalne NVO; mediji; poslovni sektor; mladi; akademska zajednica

Metod rada:

Platforma je strukturisana u tri tematska stuba koji odgovaraju trima dimenzijama održivog razvoja: društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj, ali funckioniše na integrisani način, u skladu sa uskom povezanošću i isprepletenošću ciljeva održivog razvoja.

  • Socijalnom dimenzijom koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Fondacijom centar za demokratiju (FCD)
  • Ekonomskom dienzijom koordinira Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (TOC)
  • Dimenzijom životne sredine koordinira Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE)
  • Smart kolektiv sprovodi aktivnosti u cilju dodatnog unapređenja znanja i boljeg razumevanja ciljeva održivog razvoja unutar korporativnog sektora, te njihovog uključivanja u poslovne strategije.

Platforma deluje na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se osigurao kohezivan i sveobuhvatan pristup uključivanjem svih raspoloživih i relevantnih društvenih resursa za definisanje i sprovođenje prioriteta politike u vezi sa COR u Srbiji.

Vreme trajanja: 

I faza: April 2020 – Jun 2022

II faza: Oktobar 2022 – Jul 2025 

Donatori:

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma je pokrenuta na konferenciji održanoj 4. marta 2020. u Beogradu.

Close Menu