Javni dijalog o održivom korišćenju energije (PDI)

Pružamo podršku ostvarivanju glavnih ciljeva ekološke i energetske politike EU do 2020. po principu „20:20:20 do 2020”

Očuvanje životne sredine Političko i društveno uključivanje

Javni dijalog o održivom korišćenju energije (PDI)

U saradnji sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) i njegovim Otvorenim regionalnim fondom za JIE-Energetska efikasnost (ORF EE), te članicama mreže škola za političke studije Saveta Evrope sa prostora Zapadnog Balkana, BFPE sprovodi projekat „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi”, dugoročnu inicijativu koja za cilj ima postizanje odgovornije i efikasnije energetske politike u Srbiji.

Ovaj regionalni projekat sprovodi se od 2011. godine sa opštim ciljem pružanja podrške ostvarivanju glavnih ciljeva ekološke i energetske politike EU do 2020. godine sažetim u formulaciji „20:20:20 do 2020”, a naročito u oblasti energetske efikasnosti koja ima najveći potencijal za poboljšanje uz najmanji nivo investicija.

Principom poznatijim kao „20-20-20“, postavljaju se tri ključna cilja za EU do 2020. godine:

  • Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 20% u odnosu na nivo iz 1990. godine;
  • Povećanje udela potrošnje energije iz obnovljivih izvora na 20%;
  • Povećanje energetske efikasnosti za 20%.

Kroz brojne aktivnosti, kao što su seminari, okrugli stolovi, panel diskusije i javna slušanja pokrenut je kvalitetan javni dijalog na temu održivog korišćenja energije, pri čemu je fokus bio na podizanju kapaciteta ključnih javnih aktera i donosioca političkih odluka.

Do sada su realizovane tri faze ovog projekta – tokom prve fokus je bio na radu sa narodnim poslanicima, u drugoj radu sa predstavnicima lokalnih samouprava, a trećoj radu sa nevladinim organizacijama. Osim nacionalnih aktivnosti, do sada su održane i tri regionalne konferencije „Energija.Razvoj.Demokratija”.

Tokom više godišna sprovođenja projekta, uspostavljene su i brojne saradnje sa zainteresovanim partnerima, kao što je sinergija sa projektom STRONG SEE koji se dodatno bavio i pitanjem klimatskih promena, a čiji je rad podržao DBU-Nemačka savezna fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).

Više informacija o aktivnostima na projektu u regionu dostupno je na sajtu Public Dialogue Initiative.

Ova aktivnost je deo šireg projekta „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi“ koji BFPE sprovodi od 2011. godine uz podršku GIZ-ORF EE projekta.

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija. Saznajte više.

U okviru Programa

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.