Skip to main content
pretraga

Diskusiju o samohranom roditeljstvu organizovali su 14. aprila 2015. godine Ženska parlamentarna mreža (ŽPM), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU Tim).

Učesnici/e diskusije bili su: narodne poslanice, aktivisti/kinje asocijacija i udruženja samohranih roditelja, aktivisti/kinje ženskih organizacija, predstavnici/e vladinih tela i međunarodnih organizacija.

Ideja skupa bila je da se dogovore naredni koraci i moguća saradnja ŽPM kao neformalnog parlamentarnog tela sa udruženjima samohranih roditelja.

Diskusiju je otvorila Gordana Čomić:

Naš cilj je da kao predstavnice Ženske parlamentarne mreže promenimo položaj samohranih roditelja u Srbiji. Skupština treba da bude i podloga za dijalog o različitim temama. Mi, narodne poslanice, treba da se okupimo i da budemo osnova za ovaj dijalog, kako bismo pokazali narodu da je Narodna skupština i njihova kuća.

Milana Lazić, koordinatorka SIPRU Tima govorila je o samohranim roditeljima koje država prepoznaje kao osetljivu kategoriju samo u pojedinim zakonskim rešenjima kao i o njihovom teškom ekonomskom i socijalnom položaju. Vanja Macanović, pravnica Autonomnog ženskog centra (AŽC), govorila je o rodno zasnovanom nasilju kroz koje prolaze samohrane majke kao što je pitanje neplaćanja alimentacije. Aktivstkinje Autonomnog ženskog centra pripremile su predloge amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđivanju kojima bi se propisale posebne zabrane za one koji ne ispunjavanju svoje obaveze plaćanja alimentacije.

Ivona Gvozdenović, koordinatorka u Divac fondaciji je predstavila njihov konkurs za pomoć samohranim majkama u zapošljavanju, i istakla je da je za bolje programiranje mera podrške potrebna koordinacija svih zainteresovanih strana. Divac fondacija je takođe pripremila predloge amandmana koje će dostaviti Narodnoj skupštini. Nakon izlaganja, govorili su i predstavnici/e udruženja samohranih roditelja koji su predstavili svoja i iskustva svojih korisnika/ica.

Zajedničke preporuke 

  1. Učiniti kategoriju samohranog roditeljstva vidljivom;
  2. Ukloniti diskriminatorni element iz određenja samohranog roditeljstva i uvažavati rodnu perspektivu i implikacije samohranog roditeljstva;
  3. Podsticati umrežavanje samohranih roditelja, njihovih udruženja i drugih NVO, kao i donosilaca odluka, a prvenstveno u cilju jačanja njhovog glasa, kao i smanjenja teritorijalnih nejednakosti;
  4. Raditi na unapređenju ekonomskog statusa samohranih roditelja i lakšem uključivanju na tržište rada;
  5. Zagovarati samostalno roditeljstvo kao slobodan izbor i ljudsko pravo.

Dalji koraci

  1. Ženska parlamentarna mreža će organizovati preko nadležnog Odbora javno slušanje na temu samohranog roditeljstva kako bi se u Skupštini čule sve relevantne organizacije i udruženja i osmislio dalji tok akcije u narednih mesec dana;
  2. Autonomni ženski centar i Divac fondacija će dostaviti svoje predloge amandmana, dok će Ženska parlamentarna mreža organizovati sastanak sa ove dve organizacije u narednih mesec dana kako bi se dogovorili naredni koraci.
Close Menu