Skip to main content
search

U Srbiji je rad na Nacionalnom okviru kvalifikacija otpočeo još 2004! Od tada do danas je bilo više pokušaja da se ovaj posao pokrene i organizuje, sa većim ili manjim uspehom. U ovom trenutku, Stručni tim za razvoj integrisanog NOK-a radi na osnovu dva različita pred-nacrta, koja su u prethodnom periodu razvijana separatno, i pokrivaju srednje stručno obrazovanje sa jedne, i visoko obrazovanje sa druge strane.

U Beogradu je 26. juna održana prva nacionalna konferencija o sprovedenim ali i planiranim aktivnostima u radu na pripremama jedinstvenog Nacionalnog okvira kvalifikacija za Srbiju.

Konferenciju su zajednički organizovali Beogradski fond za političku izuzetnost i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u okviru projekta Ka boljoj zapošljivosti znanja – Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji kao zajednički jezik obrazovanja i rada (NQFS) koji finansira Evropska unija kroz Erasmus+ program.

Konferencija je privukla veliku pažnju zainteresovane javnosti i medija – preko 130 ljudi okupilo se u nameri da se bolje obavesti o toku i napretku u integrisanju NOK-a kao i o značaju i obuhvatnim promenama koje će primena ovog instrumenta imati za ekonomski i socijalni razvoj. Prisustvo najviših zvaničnika i eksperata kako među panelistima, tako i u publici, ohrabruje i potvrđuje posvećenost relevantnih aktera da ovaj decenijski rad privedu kraju u razumnim rokovima.

Ministar prosvete, Srđan Verbić, u svom uvodnom izlaganju posebno je naglasio praktičan značaj koji sistem kvalifikacija ima za zapošljavanje – od samog pronalaženja adekvatnog posla posle školovanja do celoživotnog učenja. U tome je posebno naglasio značaj vrednovanja znanja i veština stečenih kroz rad i u neformalnom sistemu učenja. Pored toga, ministar Verbić se osvrnuo i na neophodnost uključivanja svih zainteresovanih strana u pripremi i definisanju sistema kvalifikacija.

Ambasador Majkl Davenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, podvukao je da je za rešavanje problema nezaposlenosti ključna saradnja sektora obrazovanja i tržišta rada, kao i da bez kvalitetno obrazovane i obučene radne snage nema povećanja investicija. On je naveo da EU već duže vreme podržava projekte iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja, kao i samu izradu NOK-a kroz pretpristupne fondove, te da NOK ima zajedničke elemente sa Evropskim okvirom kvalifikacija, koji kao instrument omogućava sameravanje svih nacionalnih okvira u zajedničkom EU prostoru.

Kako je na konfereciji najavljeno, a i prateći strateška planska dokumenta i zvaniču komunikaciju sa EU, referenciranje srpskog NOK-a i Evropskog okvira kvalifikacija očekuje se tokom 2016. Predsednica Stručnog tima za razvoj integrisanog NOK-a u Srbiji, Mirjana Bojanić, posebna savetnica ministra obrazovanja, najavila je da će do kraja godine biti spreman Predlog zakona o NOK-u u Srbiji, kao osnovnog dokumenta za dalji rad u oblasti uređenja sistema kvalifikacija. Ona je najavila i niz konsultativnoh sastanaka za vreme finalizovanja samog dokumenta, koji bi ciljano obuhvatili predstavnike pojedinih zainteresovanih strana i aktera i podvukli njihove specifične uloge i odgovornosti u procesu.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu