Skip to main content
search

U Beogradu se 26. juna održava konferencija pod nazivom Nacionalni okvir kvalifikacija[1] u Srbiji – uspostavljanje komunikacije između obrazovanja i tržišta rada koju zajednički organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konferencija se održava u okviru projekta koji finansira EU kroz Erasmus+ programsku šemu a koji u partnerstvu sa BFPE sprovode najznačajnije institucije u Srbiji relevantne za sistem kvalifikacija (Ministarstvo prosvete; Privredna komora Srbije; Nacionalni savet za visoko obrazovanje; i Savet za srednje stručno i obrazovanje odraslih Republike Srbije).

Konferencija ima za cilj da okupi sve zainteresovane strane, predstavnike/ce različitih institucija i organizacija sa ciljem bolje informisanosti o značaju i ulozi NOK-a za društveni i ekonomski razvoj. Pored toga, ovo će biti prilika da se šira javnost informiše o napretku u radu na definisanju NOK-a u Srbiji, ali i da se najavi saradnja sa različitim akterima, kao i obezbedi stručna i politička podrška procesu usvajanja i primene ovog ključnog razvojnog instrumenta.

 

Program konferencije sledi u nastavku.

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – uspostavljanje komunikacije između obrazovanja i tržišta rada

 

Beograd, 26. jun, 2015.

Hotel Hajat

 

NACRT PROGRAMA

 

 8.30 – 9.00   registracija učesnika/ca

 

9.00 – 10.30 Značaj funkcionalnog sistema kvalifikacija za razvoj društva

 

Uvodna izlaganja

 

  • Srđan Verbić, ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije

 

  • Željko Sertić, ministar privrede R. Srbije

 

  • E. Majkl Davenport, šef Delegacije Evropske unije u R. Srbiji

 

Moderatorka: Sonja Liht, predsednica BFPE

 

 

10.30 – 11.00  pauza

 

11.00 – 12.30          Razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji

 

  • Mirjana Bojanić, posebna savetnica ministra obrazovanja; predsedavajuća Stručnog tima za izradu NOK-a u Srbiji

 

  • Zoran Martinović, direktor, Nacionalna služba za zapošljavanje (tbc)

 

  • Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju, Privredna komora Srbije

 

Moderatorka: Jelena Jakovljević, savetnik-koordinator za razvoj kvalifikacija, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije

 

12.30 – 14.00 ručak

[1] Nacionalni okvir kvalifikacija je instrument za razvrstavanje znanja i veština stečenih formalnim i neformalnim obrazovanjem, ali i praksom. Znanje se razvrstava po nivoima, ali ne na osnovu dužine trajanja i sadržaja obrazovnog programa već na osnovu toga šta osoba koja poseduje određenu kvalifikaciju zna i može da radi. Opisi ishoda učenja (ili, na srpskom, deskriptori) definišu šta bi osoba trebalo da zna, ume da uradi i da razume, ako je stekla kvalifikaciju odgovarajućeg nivoa. Nacionalno definisani deskriptori omogućavaju da specifičnosti svakog nacionalnog obrazovnog sistema budu uvažene i na odgovarajući način uvrštene u sistem koji komunicira sa evropskim okvirom kvalifikacija. Fokus se od samog obrazovnog programa, njegovog sadržaja i trajanja pomerio na korisnika, pojedinca koji pohađanjem programa stiče određena znanja i veštine (definisane kao ishodi učenja), tj. dobija kvalifikaciju.

U Srbiji je još uvek na snazi komunikacija između obrazovanja i tržišta rada putem formalno stečenih kvalifikacija, koje daju osnovnu informaciju o tome šta je predmet izučavanja oblasti u okviru koje smo obrazovanje stekli i koliko smo godina to obrazovanje sticali, a ništa o osposobljenosti za određene poslove.

Kada bude jasno za šta određene školske isprave (diplome), bez obzira na kojoj akreditovanoj ustanovi stečene, osposobljavaju učenike/studente, oni automatski prelaze na tržište rada. Ovako, imamo situaciju da kvalifikovan, upošljiv kadar ostaje na ovoj ‘obrazovnoj’ strani sa validnom diplomom u rukama, bez mogućnosti transfera u sferu rada i zapošljavanja. Isto tako, kada budemo znali koje kvalifikacije podrazumevaju uspešno obavljanje poslova na određenom radnom mestu, kada ih budemo imali jednoobrazno definisane, lakše ćemo planirati i kurikulume nastavnih programa, ali i razvoj sopstvene karijere. Vise o ovoj temi možete pročitati na www.bfpe.org/nok

Close Menu