Skip to main content
search

Validacija je inicijativa BFPI koja ima za cilj promovisanje mera za premošćavanje razlika između ishoda formalnog obrazovanja i potreba tržišta rada u borbi protiv nezaposlenosti putem razvoja inovativnih programa za celoživotno učenje i validacije neformalnog i informalnog učenja i priznavanja kvalifikacija.

Inicijativu smo pokrenuli u partnerstvu sa Centrom za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu i sa Međunarodnim centrom za demokratsku tranziciju iz Mađarske.

Sve zemlje Dunavskog regiona suočavaju se sa potrebom da unaprede načine na koje se bore protiv visoke stope nezaposlenosti, posebno među mladima, i poboljšaju konkurentnost i ekonomski rast. Pronalaženje efikasnih načina za premošćavanje jaza između ishoda obrazovanja i potreba tržišta rada je jedan od najvećih izazova sa kojim se treba suočiti. S jedne strane, formalno obrazovanje nije dovoljno fleksibilno da brzo odgovori na promene na tržištu rada. Na drugoj strani, potencijal neformalnog obrazovanja – da deluje kao most – nedovoljno je iskorišćen usled nedostatka procedura za priznanje kvalifikacija. Ujedno, nije razvijena ni saradnja između različitih aktera u procesu, iako je ona naročito važna ako se želi stvoriti inovativno okruženje za učenje.

Stoga želimo da podržimo razvoj inovativnih programa celoživotnog učenja i procedure za validaciju neformalnog i informalnog učenja i priznanja takvih kvalifikacija.

U vezi sa tim, inicijativa VALIDACIJA je prvenstveno usmerena prema:

1. razvoju nacionalnih procedura za priznanje kvalifikacija i validaciju neformalnog i informalnog učenja u skladu sa preporukom Saveta EU 2012/C 398/01

2. promociji razvoja inovativnih programa celoživotnog učenja kroz saradnju formalnih i neformalnih pružalaca obrazovanja, istraživačkih centara i kompanija.

U potrazi smo za partnerima u dunavskom regionu – akterima na tržištu obrazovanja, istraživanja i rada koji žele da nam se pridruže u ovoj inicijativi i zajedno sa nama je razviju u predlog projekta koji će tokom 2015. biti podnet donatorskoj zajednici. U našem mapiranju, Erasmus+ kao i Dunavski transnacionalni program su se pojavili kao glavne prilike za finansiranje u 2015.

Upravo zato smo i prisustvovali trećoj međunarodnoj konferenciji aktera aktivnih u oblasti politike 9 strategije EU za dunavski region – „Investiranje u ljude i veštine“ koja je održana u Beču 6-7. novembra 2014. BFPE se ljubazno zahvaljuje organizatorima događaja – Federalnom ministarstvu obrazovanja i položaja žena Austrije i Ministarstvu rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača na prilici da predstavimo našu najnoviju inicijativu VALIDACIJA.

Stupite u kontakt sa nama ako ste zainteresovani!

Kontakt: Jelena Ivančević, koordinatorka programa u BFPE, [email protected]

Close Menu