Skip to main content
search

Nakon održanog ciklusa radionica na temu primene lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost sa naglaskom na izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Lučani, održano je i Javno slušanje na temu „Žene u vanrednim situacijama“ koje je okupilo predstavnike lokalne samouprave, predstavnike civilnog društva i predstavnike privatnog sektora koji i sami imaju izazove kada su vanredne situacije u pitanju.

Radionice i javno slušanje održani su u okviru projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ koji sprovodi BFPE uz podršku UNDP-ija. Cilj projekta na kome BFPE predano radi već treću godinu, je održavanje i širenje prostora za politički dijalog sa donosiocima odluka, podrška
transparentnosti procesa odlučivanja i pospešivanje aktivnog angažmana političara i političarki u domenu rodne ravnopravnosti. Podrška političkom osnaživanju žena je još jedna kritična oblast u kojoj je postignut napredak, ali postoji prostor da izabrane skupštine još mnogo toga urade. Radionice su namenjene odbornicima i odbornicama koji aktivno učestvoju u izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, s obzirom da novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva obavezu izrade istog kao i formiranje skupštinskih tela koja će se baviti rodnom ravnopravnošću u lokalnoj zajednici.

Tokom radionica, učesnici/e su dobile praktična znanja i veštine potrebne za dalji rad na primeni politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, upoznati su i imali priliku da razgovaraju o zakonskim mehanizmima koji moraju biti primenjeni u zakonskom roku, a bilo je i govora o upotrebi postojećih mehanizama u ciju veće angažovanosti odbornica kada je rodna ravnopravnost u pitanju. Svi prisutni su u evaluaciji visoko ocenili kvalitet radionica i iskazale zainteresovanost za nastavak saradnje i za dodatne obuke u ovoj oblasti.

Close Menu