Skip to main content
search
 1. Da program rada nove Vlade, uključujući ekspoze kandidata za predsednika Vlade, na
  nedvosmislen i jasan način predvidi sprovođenje Agende 2030 kao zadatak nove Vlade
  Republike Srbije. Agenda 2030 je univerzalan, progresivan, i na ljudskim potrebama i pravima
  zasnovan plan akcije za sve zemlje u sistemu UN koja ima za cilj iskorenjivanje siromaštva, i
  promenu modela razvoja koji će dizati dohotke uz smanjenje nejednakosti i zaštitu životne
  sredine, a naročito ublažiti klimatske promene. Kao takav, od izuzetne je važnosti za Republiku
  Srbiju, pri čemu se ističe komplementarnost Agende sa procesom pristupanja EU i reformama
  koje u tom kontekstu treba da se sprovode.
 2. Da novi Zakon o Vladi precizno utvrdi nadležnost određenog ministarstva za koordinaciju u
  procesu sprovođenja Agende 2030 i to ministarstva koje je neposredno angažovano na
  ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u jednoj od tri dimenzije – društveni razvoj, ekonomski
  razvoj i zaštita životne sredine, ili vladinog tela nadležnog za javne politike. Imajući u vidu da
  su tokom 2023. otpočete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, smatramo
  svrsishodnim da ministarstvo koje bude nadležno za izradu Plana razvoja istovremeno bude
  nadležno i za Agendu 2030.
 3. Da nova Vlada Republike Srbije efikasno, transparentno i posvećeno nastavi aktivnosti
  usmerene na pripremu i donošenje Plana razvoja Republike Srbije. Plan razvoja je razvojni
  dokument čije je donošenje obavezno na osnovu Ustava Republike Srbije i od ključnog je
  značaja za usklađivanje strateškog pristupa u svim oblastima društvenog i ekonomskog života.
  Upravo Plan razvoja treba, kao krovni dokument, da uključi reforme koje se sprovode u okviru
  procesa pristupanja Evropskoj uniji i procesa realizacije ciljeva održivog razvoja kroz Agendu
  2030.
 4. Da civilno društvo, univerzitet, privredne asocijacije i svi drugi relevantni činioci koji mogu
  doprineti kvalitetu razvojnih dokumenata budu uključeni u izradu Plana razvoja, kao i u
  praćenje njegove primene, a u skladu sa usvojenom Uredbom o postupku pripreme Plana
  razvoja Republike Srbije. 

Imajući u vidu navedeno, članice Platforme pozivaju donosioce odluka na nivou Republike Srbije, među kojima budućeg predsednika Vlade Republike Srbije i članove Vlade, te narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije, da u fazi izbora nove Vlade i pripreme njenog programa rada, usvoje naše predloge i time doprinesu unapređenju planiranja razvoja i uključivanju šir društvene zajednice u javni dijalog o prioritetima razvoja Srbije.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu