Skip to main content
search

O istraživanju

Polazeći od toga da je prisutna potreba da se unaprede kapaciteti organizacija civilnog društva za sprovođenje javnog zagovaranja, ali da nema dovoljno informacija o tome koje aspekte je važno unaprediti, cilj istraživanja je bio da se stekne dublji i detaljniji uvid u to kako izgleda sprovođenje aktivnosti organizacija civilnog društva u oblasti javnog zagovaranja. Istraživanjem je detaljnije ispitano i kako predstavnici organizacija vide teškoće sa kojima se suočavaju u zagovaračkim aktivnostima i potrebu za obukama i podrškom.

Istraživanje se sastojalo od analize dokumenata javnih politika koji su u vezi sa zagovaračkim aktivnostima OCD, anketnog istraživanja koje je obuhvatilo 200 OCD koje su u poslednjih pet godina imale barem jednu zagovaračku inicijativu i dubinskih intervjua sa predstavnicima organizacija.

Ključni nalazi istraživanja:

Neki od ključnih nalaza istraživanja su:

OKVIR ZA JAVNO ZAGOVARANJE
Organizacije učesnice u istraživanju smatraju da organizacije civilnog društva nisu prepoznate od strane javnih vlasti kao akter promene javnih politika.
Trenutni institucionalni okvir za bavljenje organizacija civilnog društva zagovaračkim aktivnostima ocenjen je kao manje povoljan u odnosu na zakonski okvir, mada ni zakonski okvir nije ostao lišen kritike – oko trećina organizacija se ne slaže sa tim da im zakonski okvir omogućava da se bave ovim aktivnostima.


NAČIN SPROVOĐENJA ZAGOVARAČKIH AKTIVNOSTI
Aktivnosti koje se ređe sprovode u javnom zagovaranju uključuju: uspostavljanje novih koalicija i mreža za uključivanje partnera u zajedničke akcije zagovaranja, uspostavljanje saradnje sa poslovnim sektorom, planiranje budžeta za komunikacione aktivnosti, kreiranje pisanog plana komunikacije i planova praćenja i evaluacije.
Građani se u javnom zagovaranju najčešće uključuju vezi sa postavljanjem ciljeva zagovaranja, a često se uključuju i direktno u aktivnosti zagovaranja. Faza u kojoj se uključuju ređe jeste faza praćenja i evaluacije zagovaranja.
Organizacije u najvećem broju slučajeva prikupljaju finansijska sredstva za kampanje javnog zagovaranja putem projekata, a malo su zastupljeni drugi vidovi finansiranja zagovaračkih inicijativa.


POTREBA ZA OBUKAMA
Oko dve trećine organizacija učestvovalo je u obukama u oblasti javnog zagovaranja. Ukupno 123 ispitane organizacije navode da imaju potrebu za obukom u barem jednoj oblasti javnog zagovaranja.
Sličan je broj organizacija koji izražava potrebu za obukama u vezi sa komunikacionim aktivnostima, praćenjem i evaluacijom, i postavljanjem ciljeva zagovaranja, a nešto je manji broj organizacija koji navodi potrebu za obukama u oblasti uspostavljanja partnerstava i koalicija.

Detaljnije

Više informacija

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju.
Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a više informacija o projektu možete pronaći na sajtu Javno zagovaranje.

Close Menu