Skip to main content
search

Cirkularna ekonomija podrazumeva reciklažu i vraćanje u upotrebu svih materijala iz otpada u privredu i u energetske svrhe. To je sasvim drugačiji koncept razmišljanja i tretiranja otpada od pukog odlaganja na deponije. Deponovanjem se gubi vrednost materijala sadržanih u otpadu, a samim tim i novac potreban za proizvodnju novih proizvoda. Koncept cirkularne ekonomije se zalaže najpre za smanjivanje stvaranja otpada, njegovu ponovnu upotrebu putem reciklaže i stvaranje energije iz otpada. “Reciklaža” je svaki postupak korišćenja pomoću kog se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili materije ili za prvobitnu namenu ili za druge namene. Obuhvata i obradu organskih materija, ali ne i energetsko korišćenje i preradu u materijal koje su namenjen za upotrebu u vidu goriva ili za punjenje. Ovakav koncept štedi resurse, energiju, stvara dodatne vrednosti kao što su zdravija i čistija životna sredine, nova radna mesta u reciklažnoj industriji i profit.

Smatra se da je cirkularna ekonomija prilika za našu zemlju, da preskoči neke korake koji su predstavljani kao neophodni u preko trideset godina dugom razvoju sistema upravljanja otpadom od strane ekonomski razvijenih/industrijalizovanih zemalja, koje su pratile tradicionalni linearni ekonomski put.

Mogućnosti ostvarenja ciklusa „proizvod-otpad-proizvod“ je potreba naše ekonomije. Posledice eksploatacije su sve manja količina prirodnih resursa dostupnih eksploataciji i sve veća cena materijala na tržištu.

Dodatne informacije mozete naći ovde.

Close Menu