Skip to main content
search

Tematska grupa Energetska tranzicija kao prilika za održivi ruralni razvoj održala je svoj formativni sastanak u utorak 27. jula. Ovo označava početak rada tematske grupe koja će predstavljati forum za debatu o prioritetima i mogućnostima za energetsku tranziciju u ruralnim oblastima. I koja će služiti kao platforma za razmenu mišljenja, iskustava i predloga politika među relevantnim akterima u datoj oblasti.

Tematska grupa imaće za cilj da osvetli dvosmislen odnos između obnovljive energije i ruralnog razvoja u kontekstu trenutnog puta energetske tranzicije u Srbiji. I dok je energetska tranzicija sve više prepoznata kao obećavajuća šansa za ekonomski razvoj ruralnih područja, postoje značajni izazovi koji pogađaju opštine iz ruralnih regiona u ovom pogledu.

Prisutni članovi tematske grupe usaglasili su se da su nedovoljni ljudski kapaciteti, nepostojanje koordinacije između opštin, jako niska energetska efikasnost objekata u ruralnim oblastima neki od najznačajnijih izazova sa kojima se ruralne oblasti susreću u pogledu energetske tranzicije. Dok su upotreba otpada i agrarne biomase u energetske svrhe, formairanje energetskih zadruga, kao i proizvodnja iz solarne ili energije vetra u oblastima koja su za to pogodna viđeni kao značajni potencijali za pravednu energetsku tranziciju ruralnih oblasti.

Ovo je bio prvi od tri sastanka koji će tematska grupa održati, a koji će rezultirati sa dva predloga praktičnih politika koji će dati jasne predloge za rešenje određenih problema na polju energetske tranzicije rarulnih regiona.

Platformu „Održivi razvoj za sve“ sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a kao deo projekta Reforma javnih finansija – agenda 2030. Partneri na sprovođenju platforme su Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za Demokratiju i Timočki omladinski centar.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu