Skip to main content
search

U okviru projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ tokom marta održani su treninzi u Somboru, Smederevu i Nišu na temu postojećih mehanizama za uključivanje građana u donošenje odluka, odnosno izazova u komunikaciji koji postoje na relaciji donosioci odluka-civilni sektor-građani. 

Korišćeni metodi tokom događaja temeljili su se na principima neformalnog obrazovanja s posebnim osvrtom na interaktivnost, participativnost, inkluzivnost i usmerenost na ispunjavanje definisanih ciljeva. Svaki učesnik je imao mogućnost da uzme aktivnu ulogu u diskusijama i time podstakne međusobnu razmenu mišljenja u vezi sa postojećim mehanizmima za uključivanje građana u procese donošenja odluka i mogućim načinima za njihovo unapređenje. 

Tokom prve sesije, učesnici i učesnice su imali priliku da se osvrnu na probleme u komunikaciji sa kojima se suočavaju sve zainteresovane strane u lokalnoj zajednici. Kao najčešće navedeni problemi su se javili neadekvatnost kanala komunikacije koje koriste donosioci odluka, nizak nivo motivacije za aktivno učešće u društvu, nedostatak resursa i međusobnog poverenja. O svim izazovima se povela diskusija i definisani su prioriteti koji se odnose na mogućnosti civilnog sektora da unaprede komunikaciju sa građanima, donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama. 

Zatim, učesnicima i učesnicama su predstavljene osnove javnog zagovaranja, organizovanog političkog procesa vođenog od strane ljudi, a kroz koji svi zainteresovani građani, posebno nepovlašćeni i marginalizovani, shvataju svoja prava i moć, i koriste ih kako bi uspešno i jednako učestvovali u procesu donošenja odluka na svim nivoima sa namerom da uvedu sistemsku jednakost i pravdu i pozitivno utiču na kvalitet života ljudi.

Nakon predstavljanja koncepta javnog zagovaranja učesnici i učesnice su imali zadatak da izlistaju moguće teme za zajedničko delovanje lokalnog civilnog društva kroz model javnog zagovaranja. O svim temama je obavljena diskusija sa aspekta neophodnih resursa, određivanja formalnih donosioca odluka i mogućnostima za uticaj na donosioce odluka posredstvom različitih pojedinaca, grupa, organizacija i institucija koje bi imale interes da podrže neke od predloženih inicijativa. 

Close Menu