Skip to main content
search

Nacionalni okvir kvalifikacija: povezivanje obrazovanja i tržišta rada u Srbiji

Nacionalni okvir kvalifikacija: povezivanje obrazovanja i tržišta rada u Srbiji

October 14, 2015 10:30 am | October 14, 2015 12:00 am

Narodna skupština Republike Srbije
Belgrade, Serbia

Narodna skupština Republike Srbije, Trg Nikole Pašića, Belgrade

Fotografija: prizor sa prve NOK konferencije održane u Beogradu u junu.

U Beogradu će se 14. oktobra održati Javno slušanje u Skupštini na temu saradnje između sektora rada i obrazovanja, na poslovima koji se odnose na razvoj i primenu nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji. Javno slušanje zajednički su organizovali  Odbor za obrazovanje i Odbor za rad Narodne skupštine.

Javno slušanje se održava u okviru projekta koji finansiraju EU kroz Erasmus+ programsku šemu, Erste banka i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva a koji u partnerstvu sa BFPE sprovode najznačajnije institucije u Srbiji relevantne za sistem kvalifikacija (Ministarstvo prosvete; Privredna komora Srbije; Nacionalni savet za visoko obrazovanje; i Savet za srednje stručno i obrazovanje odraslih Republike Srbije).

Ovaj javni događaj ima za cilj da okupi sve zainteresovane strane, predstavnike/ce različitih institucija i organizacija sa ciljem obezbeđivanja stručne i političke podrške procesu usvajanja i primene ovog ključnog razvojnog instrumenta. Pored toga, javno slušanje otvara proces konsultacija i uključivanja svih zainteresovanih strana u definisanju zakonskog, institucionalnog i proceduralnog okvira za primenu NOK-a. Javno slušanje je prvi korak u ovoj komunikaciji, na kojem će biti skicirane faze daljeg rada i identifikovani akteri. Stoga je posebno značajno to što već Javno slušanje sazivaju Odbori koji povezuju različite sektore, kao i da će samim programom biti zacrtana potreba za međusektorskom saradnjom, od koje uspeh ovog poduhvata najviše i zavisi.

Program Javnog slušanja predviđa da se kroz diskusiju skiciraju uloge različitih institucija i mehanizmi koje je potrebno uvesti ili razraditi da bi svi učesnici u procesu mogli da daju adekvatan doprinos definisanju kvalifikacija zasnovanom na saradnji. Za širu javnost će od najvećeg značaja biti konkretne informacije o samom funkcionisanju sistema kvalifikacija, i čvornim tačkama u kojima se susreću svetovi obrazovanja i zapošljavanja, kao i instrumentima njihove komunikacije postavljenim tako da omoguće što manje osipanje ljudskog kapitala.

Ovo će takođe biti i prilika da se prestave prvi nalazi istraživanja stavova građana o obrazovanju u Srbiji koje je sproveo Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u periodu jun-jul 2015. Ovi nalazi biće predstavljeni kao uvertira u diskusiju koja bi trebalo da ponudi i neke od odgovora na glavne primedbe koje imaju građani a odnose se na potrebe reforme sistema obrazovanja i zapošljavanja: značaj kvaliteta obrazovanja za zapošljavnje; potreba za većim učešćem prakse i stvarnog života u definisanju nastavnih planova; značaj preduzetničkog obrazovanja; i sl.

Preuzmite agendu javnog slušanja.

Close Menu