Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo je uz podršku Centra za međunarodna privatna preduzeća (CIPE) je realizovala niz aktivnosti sa ciljem preispitivanja uticaja kineskih investicija i priliva kapitala u Srbiju. Ove aktivnosti sprovedene su u periodu od septembra do decembra 2021. godine u okviru projekta Kina i Srbija: Pregled strateških investicija.

BFPE je održao niz radionica sa predstavnicima poslovne zajednice, predstavnicima think-tank organizacija, kao i akademskim krugom, sa ciljem mapiranja najrelevantnijih sektora srpske privrede u kojima su prisutni kineski akteri, kao i najznačajnijih kineskih kompanija prisutnih u Srbiji. Rezultat radionice bio je set preporuka srpskim donosiocima odluka i poslovnoj zajednici koje bi dovele do poboljšanja položaja srpskih preduzeća u odnosima sa stranim investitorima, u ovom konkretnom slučaju investitorima iz Kine.

Panel Beogradskog bezbednosnog foruma na temu kineskih investicija u Srbiji osmišljen je kao nastavak radionica i poslužio je kao sredstvo za proširenje diskusije i predstavlajnje nalaza široj javnosti.

Takođe, Fondacija BFPE za odgovorno društvo je organizovala diskusiju sa donosiocima odluka u Srbiji kako bi im predstavila nalaze, ali i uvela njihovu perspektivu u diskusiju o načinima za poboljšanje položaja srpskih preduzeća.

Kao rezultat navedenih aktivnosti, nalazi i preporuke formulisani su u publikaciji “Kina i Srbija strateške investicije?”. Preporuke je formulisao programski tim Fondacije BFPE za odgovorno društvo i nalazi predstavljaju stavove autora, a ne odražavaju stavove pojedinačnih učesnika i CIPE.

Close Menu