Skip to main content
pretraga

Reforme u oblasti zaštite životne sredine su su veoma kompleksan proces kako u pogledu usklađenosti zakonodavnog okvira, tako i neophodnih ulaganja kako bi se izvršila reforma. Usled opsega problema vezanih za životnu sredinu, ovo je jedan od najizazovnijih aspekata pristupanja Evropskoj uniji, a obuhvaćeno je klasterom 4 koji je otvoren u decembru 2021. godine.

Najveći deo nadležnosti u upravljanju životnom sredinom pripada jedinicama lokane samouprave, a uzimajući u obzir značaj koji EU polaže na politike očuvanje zdrave životne sredine, lako se može uvideti da će značajan teret reformi zavisiti od kapaciteta samih lokalnih samouprava. Sa druge strane, infrastrukturni i kadrovski kapaciteti za implementaciju i usklađivanje sa regulativom EU primetno su niski na lokalnom nivou. Očigledno rešenje za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava bile bi investicije u infrastrukturu za zaštitu životne sredine, koje su najavljene i planirane sa emitovanjem zelenih obveznica tokom 2021. godine.

Uporedo sa procesom investiranja, neophodno je i jačanje svesti donosioca odluka o značaju rada na unapređenju stanja životne sredine u svojim zajednicama. Ovo bi posledično dovelo do veće otvorenosti za saradnju sa organizacijama civilnog društva i učešće građana u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine.

Grupa donosioca odluka kojima treba posvetiti posebnu pažnju su odbornici u lokalnim skupštinama, koji često nisu dovoljno senzibilisani i nemaju dovoljno znanja za bavljenje pitanjima životne sredine u svojim zajednicama. Upravo iz tog razloga Fondacija BFPE podnela je 5 inicijativa za osnivanje neformalnih Zelenih odborničkih grupa u lokalnim skupštinama u Somboru, Smederevu, Boru, Zaječaru i Nišu. Na podnete inicijative je četri grada pozitivno odreagovalo i nakon održanih sastanaka sa lokalnom samoupravom kao naredan korak nas očekuju fokus grupe sa zainteresovanim odbornicima. Dugoročno, odbornici će, dajući prioritet zelenim politikama na lokalnom nivou, postati nosioci promena u svojim zajednicama kada su u pitanju pitanja životne sredine. A lokalne samouprave u celosti će postati prirpremljenije za sprovođenje visoko postavljenih zahteva u ovoj oblasti.

Zelene odborničke grupe osnivaju se u okviru projekta Povećan angažman lokalnih odbornika u 5 gradova u Srbiji u bavljenju zelenim politikama, kroz prenošenje znanja iz Zelene poslaničke grupe Narodne skupštine Republike Srbije, podržanog od strane Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).

Close Menu