Skip to main content
search

Reforme u oblasti zaštite životne sredine su su veoma kompleksan proces kako u pogledu usklađenosti zakonodavnog okvira, tako i neophodnih ulaganja kako bi se izvršila reforma. Usled opsega problema vezanih za životnu sredinu, ovo je jedan od najizazovnijih aspekata pristupanja Evropskoj uniji, a obuhvaćeno je klasterom 4 koji je otvoren u decembru 2021. godine.

Najveći deo nadležnosti u upravljanju životnom sredinom pripada jedinicama lokane samouprave, a uzimajući u obzir značaj koji EU polaže na politike očuvanje zdrave životne sredine, lako se može uvideti da će značajan teret reformi zavisiti od kapaciteta samih lokalnih samouprava. Sa druge strane, infrastrukturni i kadrovski kapaciteti za implementaciju i usklađivanje sa regulativom EU primetno su niski na lokalnom nivou. Očigledno rešenje za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava bile bi investicije u infrastrukturu za zaštitu životne sredine, koje su najavljene i planirane sa emitovanjem zelenih obveznica tokom 2021. godine.

Uporedo sa procesom investiranja, neophodno je i jačanje svesti donosioca odluka o značaju rada na unapređenju stanja životne sredine u svojim zajednicama. Ovo bi posledično dovelo do veće otvorenosti za saradnju sa organizacijama civilnog društva i učešće građana u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine.

Grupa donosioca odluka kojima treba posvetiti posebnu pažnju su odbornici u lokalnim skupštinama, koji često nisu dovoljno senzibilisani i nemaju dovoljno znanja za bavljenje pitanjima životne sredine u svojim zajednicama. Upravo iz tog razloga Fondacija BFPE podnela je 5 inicijativa za osnivanje neformalnih Zelenih odborničkih grupa u lokalnim skupštinama u Somboru, Smederevu, Boru, Zaječaru i Nišu. Na podnete inicijative je četri grada pozitivno odreagovalo i nakon održanih sastanaka sa lokalnom samoupravom kao naredan korak nas očekuju fokus grupe sa zainteresovanim odbornicima. Dugoročno, odbornici će, dajući prioritet zelenim politikama na lokalnom nivou, postati nosioci promena u svojim zajednicama kada su u pitanju pitanja životne sredine. A lokalne samouprave u celosti će postati prirpremljenije za sprovođenje visoko postavljenih zahteva u ovoj oblasti.

Zelene odborničke grupe osnivaju se u okviru projekta Povećan angažman lokalnih odbornika u 5 gradova u Srbiji u bavljenju zelenim politikama, kroz prenošenje znanja iz Zelene poslaničke grupe Narodne skupštine Republike Srbije, podržanog od strane Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu