Skip to main content
search

Neujednačen razvoj svih delova lokalnih samouprava, dugogodišnji trendovi migracije ka gradskim sredinama i odumiranje sela, odlazak mladih i kvalifikovanih kadrova u velike gradove i inostranstvo, negativni su trendovi sa kojima se već duži niz godina suočavaju lokalne zajednice u Srbiji. Pored toga, veliki izazovi koji su identifikovani kao kočnice lokalnog, ali i nacionalnog razvoja odnose se na depersonalizaciju lokalnih samouprava i slabljenje veza sa građanima, nedostatak političke i društvene debate i komunikacije među lokalnim akterima, kao i zajedničkog kreiranja i sprovođenja lokalnih politika.

Fondacija BFPE za odgovorno društvo (BFPE), uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), je prepoznavajući navedene izazove i prepreke, pokrenula projekat “Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije“ sa ciljem da probudi i intenzivira međusobni dijalog lokalnih aktera i građana, kao i da definiše preporuke za dalje delovanje i prevazilaženje postojećeg stanja.

Polazeći od teze da održiv i izbalansiran razvoj na nacionalnom nivou nije moguće ostvariti bez razvoja i unapređenja lokalnih zajednica, projekat je sproveden kroz zajednički rad sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva i institucijama lokalne samouprave u osam opština i gradova u Srbiji: grad Pirot, grad Užice, grad Šabac, grad Čačak, grad Zaječar, grad Sombor, grad Zrenjanin i opština Priboj. U svim navedenim lokalnim samoupravama, su tokom 2020. i 2021. godine, organizovane javne debate na različite razvojne teme u organizaciji fondacije BFPE i uz podršku lokalnih partnera.

U njima je pored predstavnika lokalne uprave i javnog sektora, učestvovao i značajan broj organizacija civilnog društva, privrednih udruženja i subjekata, kao i istaknutih pojedinaca. Osim toga, kroz direktnu komunikaciju sa građanima, dobijeni su podaci o tome kako oni vide izazove, potencijale i buduće pravce razvoja svojih zajednica.

Zaključke i preporuke kako osigurati održivi razvoj Srbije pročitajte u publikaciji:

Close Menu