Skip to main content
search

Nacionalni konvent o EU, povodom pisma Ministarstva za evropske integracije i Pregovaračkog tima, kojim se u negativnom tonu komentariše izveštaj koalicije prEUgovor oko nedostatka napretka u reformama u Poglavljima 23 i 24, podseća da je saradnja države i civilnog društva oblast predviđena političkim kriterijumima za članstvo u Evropskoj uniji, a detaljnije opisana u Smernicama Evropske unije za podršku civilnom društvu u regionu proširenja 2014-2020. U tom smislu, praćenje napretka država u pregovaračkom procesu podrazumeva ostvarivanje niza uslova koji treba da obezbede podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva, kako bi ono istovremeno ostvarilo i proaktivnu i korektivnu ulogu na putu ka punom članstvu u EU.

Ujedno, ukazujemo da je dostupnost informacija od javnog značaja univerzalni princip garantovan ne samo domaćim propisima, već i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Na tim principima osnovan je i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i uspostavljen dijalog sa Narodnom skupštinom, Vladom i Pregovaračkim timom o svim aspektima pristupanja Srbije EU.

Nacionalni konvent se od osnivanja zalaže za punu otvorenost procesa pregovora sa EU, dostupnost dokumenata u skladu sa zakonima i punu uključenost svih društvenih aktera: i OCD i privrede i akademske zajednice i građana i njihovih asocijacija. Sve organizacije civilnog društva, mediji i građani imaju legitimno pravo da traže i dobiju informacije o toku pregovora sa Evropskom unijom, kao i da dobiju podatke na osnovu kojih Vlada, Vladina tela ili Pregovarački tim daju ocenu o ispunjenosti mera iz akcionih planova.

Akcioni planovi za pregovore sa EU su dostupni javnosti i to je pozitivna praksa koja je ustanovljena u Vladi i uz punu podršku Pregovaračkog tima i ministarstava koje ovaj proces sprovode. Takva praksa je izuzetno korisna i nju Nacionalni konvent u potpunosti podržava, kako bi se građanima objektivno predstavili efekti pregovora. Takođe, potrebno je učiniti dostupnim i informacije o konkretnim aktivnostima, rezultatima, propustima, sredstvima, zaduženim telima i osobama.

Odnos prema alternativnom izveštavanju civilnog društva o napretku Srbije tokom pregovora sa EU u okviru konkretnih poglavlja, koje civilno društvo prati i nadzire, treba da bude primeren svrsi pregovora, ali i ciljevima civilnog društva da na konstruktivan način doprinese kvalitetu i brzini reformi koje Vlada kreira i sprovodi.

U tom svetlu, neophodno je da Vlada i Pregovarački tim pokažu da cene informacije o stanju na terenu koje organizacije civilnog društva prikupljaju godinama, kao i to što ukazuju šta treba unaprediti i tako doprinose boljem razumevanju reformi. Na taj način bi se dodatno podstakli i ohrabrili svi akteri u društvu da predlažu promene i zajednički učestvuju u njihovom ostvarenju.

Nacionalni konvent ostaje otvoren za nastavak dijaloga i debate o svim preporukama civilnog društva, na demokratskim i principima dobre prakse, jer je to jedini način da se naše pregovaračke pozicije i politike oblikuju i primenjuju u interesu građana i privrede Srbije.

Close Menu