Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)

www.bfpe.org

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) je nevladina i neprofitna organizacija koja svojim radom teži da doprinese stvaranju i kontinuiranom razvoju novih demokratskih političkih i društvenih lidera, koji će Srbiju voditi ka evropskim integracijama. Osnovni ciljevi BFPE su promovisanje demokratskih vrednosti, izgradnja institucija i dobro upravljanje; promovisanje i zaštita ljudskih, građanskih i manjinskih prava; unapređenje obrazovanja i nauke, promovisanje održivog i regionalnog razvoja, kao i evropskih integracija i međunarodne saradnje. Svoje ciljeve BFPE ostvaruje aktivnostima i projektima usmerenim ka unapređenju znanja i veština, javnom zastupanju demokratskih vrednosti te zastupanju i formulisanju javnih politika.

Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR)

www.mpn.gov.rs

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj, kvalitet kao i stručni nadzor i nadzor nad upravljanjem u predškolskom, osnovnom, srednjem, visokom i obrazovanju odraslih; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja od interesa za Republiku Srbiju; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; ekvivalenciju javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Privredna komora Srbije (PKS)

www.pks.rs

Privredna komora Srbije je samostalna, nebudžetska, poslovno-stručna i interesna asocijacija pravnih i fizičkih lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost. PKS koristi svoja iskustva, tradiciju, znanje i stručnost za ostvarivanje interesa svih svojih članova i privrede Srbije u celini. Misija PKS je da Srbiju učini prepoznatljivom po svom investicionom potencijalu, tržišnoj ekonomiji i otvorenim granicama, te kao zemlju spremnu da na kompetitivnim osnovama bude primljena u evropsku zajednicu.

PKS je jedan od najznačajnijih partnera u realizaciji projekata usmerenih ka modernizaciji u oblastima obrazovanja i zapošljavanja. Najznačajniji zadatak Centra za edukaciju PKS je povezivanje poslovne zajednice i formalnog obrazovanja sa ciljem uspostavljanja obrazovanja usklađenog sa potrebama privrede.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije (NSVO)

www.nsvo.edu.rs

Nacionalni savet za visoko obrazovanje јe po Zakonu o visokom obrazovanju, instituciјa nadležna za obezbeđenje razvoјa i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja. Članove i članice NSVO bira Narodna skupština Republike Srbije, uglavnom od predstavnika univerziteta. NSVO prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima; predlaže ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja politiku visokog obrazovanja i nacionalni okvir kvalifikacija za nivo visokog obrazovanja; daje mišljenje na politiku upisa; predlaže Vladi normative i standarde rada visokoškolskih ustanova, kao i materijalna sredstva za njihovo ostvarivanje; utvrđuje standarde za početnu akreditaciju, proveru i samovrednovanje kvaliteta visokoškolskih ustanova; utvrđuje listu stručnih, naučnih i akademskih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih oblasti; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Savet za srednje stručno i obrazovanje odraslih (SSSOO)

Savet za srednje stručno i obrazovanje odraslih osnovan je odlukom Vlade. Njegovi članovi su predstavnici/ce privrednih komora, udruženja poslodavaca, zanatlija, stručnjaka iz oblasti srednjeg stručnog i obrazovanja odraslih, poslodavaca, stručnjaka za zapošljavanje, institucija koje se bave radom, socijalnom i politikom za mlade, učitelja iz udruženja stručnih škola i predstavnika/ca sindikata.

Po osnovu Zakona o osnovama obrazovanja, SSSOO prati i analizira stanje obrazovanja iz svoje nadležnosti, njegovu usaglašenost sa evropskim principima i vrednostima i predlaže mere za njegovo unapređivanje; učestvuje u pripremi strategije razvoja i unapređivanja kvaliteta stručnog obrazovanja, a posebno srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, i drugih oblika stručnog obrazovanja (formalnog i neformalnog); predlaže ministru: listu obrazovnih profila; posebne standarde postignuća za srednje stručno obrazovanje; dodatne standarde kvaliteta rada stručnih škola i škola za obrazovanje odraslih; standarde kvalifikacija za nivo srednjeg stručnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i drugih oblika stručnog obrazovanja; standarde programa i standarde za ostvarivanje programa stručnog osposobljavanja i obuke; nacionalni okvir kvalifikacija za nivo srednjeg stručnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i za druge oblike stručnog obrazovanja; razmatra, zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku pripremanja nacrta zakona; prati, podstiče i usmerava aktivnosti koje povezuju obrazovanje i zapošljavanje i njihov uticaj na privredni razvoj; povezuje i uključuje potrebe i interese socijalnih partnera sa pravcima razvoja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; razmatra i predlaže u oblasti svoje nadležnosti modele razvoja i profesionalnog savetovanja.

Close Menu