Skip to main content
search

45 predstavnika i predstavnica iz partnerskih gradova i opština u Srbiji, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Delegacije Evropske unije, Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu, Stalne konferencije gradova i opština, Fonda za obrazovanje Roma, GIZ-a i drugih bitnih aktera okupili su se u Beogradu na prvom sastanku Savetodavne grupe zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTED2 kako bi razgovarali o implementaciji programa u Srbiji tokom prethodne godine i razmenili informacije o budućim aktivnostima i sinergijama. Sastanak je otvorio gospodin Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, koji je i moderirao prvim panelom.

ROMACTED tim u Srbiji je predstavio napredak u implementaciji, ističući izazove u rad lokalnih facilitatora u proteklim mesecima, kao i konstruktivnu sinergiju sa partnerima uz obezbeđivanje unutrašnje i eksterne koherentnosti akcija. Od septembra 2021. godine osnovano je 39 lokalnih akcionih grupa sa 309 pripadnika/ca romske zajednice, od kojih su 152 žene, kao i 14 Institucionalnih radnih grupa. Od 199 članova/ica u 14 Institucionalnih radnih grupa, 104 su žene. U svim lokalnim samoupravama formirane su Opštinske radne grupe sa ukupno 160 članova/ica. Od ukupnog broja, 62 su predstavnici/e romske zajednice (od toga 29 žena), dok lokalne institucije predstavlja 60 žena i 37 muškaraca. Pošto program u Srbiji trenutno prelazi u Korak 4 ROMACTED metodologije, osigurana je izgradnja kapaciteta za lokalnu administraciju za pripremu projekata manjeg obima, koji će biti realizovani tokom 2023. godine.

Tematski konsultant angažovan za razvoj budžetiranja odgovornog prema Romima i Romkinjama na lokalnom nivou predstavio je nacrt Analize mehanizama podrške socijalnoj inkluziji Roma sa posebnim osvrtom na prakse izdvajanje sredstava za mere inkluzije iz lokalnih budžeta izrađen na osnovu nalaza i podataka prikupljenih od strane predstavnika 14 partnerskih lokalnih samouprava, ali i drugih relevantnih zakona i dokumenata. Tokom plodne diskusije koja je usledila, prikupljeni su važni uvidi i predlozi koji će biti ugrađeni u konačnu verziju publikacije koja će biti objavljena tokom 2023. godine.

Poslednja sesija bila je posvećena predstavljanju publikacije „Procena kapaciteta za pružanje podrške povratnicima sa fokusom na Romke i Romkinje u 14 lokalnih samouprava u Srbiji“ izrađene u okviru Strateškog akcionog plana Saveta Evrope za inkluziju Roma i Putnika (2020-2025), u saradnji sa Programom ROMACTED2. Nadalje, ključni nalazi će utrti put za budući rad u oblasti reintegracije povratnika, posebno u izgradnji sinergija sa relevantnim akterima, kao što su UNDP, Svetska banka i GIZ.

Takođe, u oblasti strateške saradnje i u skladu sa Strateškim akcionim planom za inkluziju Roma i Putnika (2020-2025), Savet Evrope je udružio napore sa Evropskim romskim institutom za umetnost i kulturu, Fondom za obrazovanje Roma, Nacionalnim savetom Romske nacionalne manjine i drugim istaknutim stručnjacima za izradu predloga za uključivanje istorije i kulture Roma u školske programe.

Za kompletan izveštaj o napretku Programa, pogledajte ROMACTED na prvi pogled na srpskom i engleskom.

Close Menu