Skip to main content
pretraga

Tokom proteklih nekoliko dana smo u Šapcu, zajedno sa izabranim alumnistima naših programa, a pre svih godišnjeg seminara, po metodologiji reformskog kompasa, prošli tri primera formulacije i primene javne politike u Srbiji.

RC 2016 - grupa

Redom, radilo se o primarnoj selekciji otpada; integraciji predstavnika srpske zajednice u institucije Kosova* i primene Akcionog plana za poglavlje 24 u okviru pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU).

Učesnici su u okviru završne sesije na kojoj je metoda evaluirana, istakli kako je smatraju korisnom i primenjivom u našem kontekstu. Izneto je i više predloga konkretnih tema koje mogu biti „obrađene“ primenom reformskog kompasa.

Materijal – nalazi, zaključci i preporuke – prikupljen tokom rada u grupama biće pretočen u tri studije slučaja koje će do jeseni biti objavljene u okviru posebne publikacije.

Na osnovu sporazuma sa fondacijom Bertelsman, BFPE raspolaže ekskluzivnim pravom primene metode reformskog kompasa u Srbiji. Održavanje alumni događaja podržala je Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Republici Srbiji.

Close Menu