Skip to main content
search

Koordinator programa BFPE Nenad Bosiljičić učestvovao je u informisanju članica i članova Odbora za ravnopravnost polova i Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine o rezultatima Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 u Republici Srbiji.

Dijalog na sednici

BFPE je na sednici predstavljao koordinator programa Nenad Bosiljčić.

Na sednici je istaknuto da je Republika Srbija bila među prvim zemaljama u svetu koje su usvojile nacionalni Izveštaj o sprovođenju NAP-a, za primenu Rezolucije 1325 SB UN. Nakon trogodišnje primene Nacionalnog akcionog plana u našoj zemlji postignut je značajan napredak u dostizanju sedam opštih ciljeva sadržanih u Nacionalnom akcionom planu i u uspostavljanju multisektorske saradnje svih organa državne uprave, kao i saradnje organa državne uprave sa organizacijama civilnog društva i sa pojedinim međunarodnim organizacijama na primeni Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji, posebno sa Agencijom UN Women, UNDP/SEESAC i Misijom OSCE u Srbiji.

Pored značajnih rezultata ostvarenih u dosadašnjoj realizaciji akcionog plana, u izveštaju su navedeni i postojeći problemi koji su se pojavili tokom implementacije NAP-a, u periodu od 2010. do 2013. godine kao što su budžetiranje i adekvatna podrška medija, a date su i preporuke u vezi sa primenom navedenog plana do 2015. godine.

Izveštaj se oslanja na potrebu obezbeđivanja veće i značajnije uloge žena, ne samo u oružanimPredstavljanje Nacionalnog akcionog planasnagama, već i u lokalnoj zajednici i društvu u celini, što predstavlja deo suštinske političke reforme društva, kako bi se afirmisala uloga žena kao značajnog i brojnog ljudskog resursa koji još uvek nije dovoljno zaštićen i zastupljen u bezbednosnim i drugim strukturama. Međutim, ne može se izostaviti činjenica da je, upravo zahvaljujući Nacionalnom akcionom planu došlo i do značajnog povećanja zastupljenosti žena u vojsci, policiji i carini, kao i veće zastupljenosti žena na svim nivoima odlučivanja u društvu.

Na sednici je konstatovano da AP Vojvodina ima veoma razvijene mehanizme i značajne rezultate rada u oblastima koje obuhvata Nacionalni akcioni plan i da je potrebno obezbediti bolju vezu i koordinaciju sa državnim institucijama kako bi ti rezultati bili bolje predstavljeni i vidljiviji na nacionalnom nivou.

(U pripremi vesti korišćen je sadržaj izveštaja Skupštine Vojvodine)

Close Menu