Skip to main content
pretraga

Na treningu učesnici će imati priliku da se upoznaju sa konceptom i fazama u ciklusu inovativnog razmišljanja, formulisanjem ideja, značajem empatije i perspektive u definisanju problema na primeru saradnje civilnog i poslovnog sektora. Na praktičnim primerima će se upoznati sa tehnikama brainstorminga i kako da na adekvatan način dođu do mogućih rešenja problema.

Design Thinking (Inovativno razmišljanje) predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno upotrebljivog rešenja.

Primenom pristupa inovativnog razmišljanja aktivisti u zagovaranju uče da se dubinski informišu o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, aktivisti su podstaknuti da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koja mogu dati pozitivne rezultate u procesu zagovaranja. U okviru ove metode, aktivisti se podstiču da isprobavaju različite pristupe i uče da neuspeh u primeni pristupa ne znači nužno propast, već prilika za učenje koja ih može približiti ostvarivanju konačnog cilja zagovaranja. Onog trenutka kad nastupe prepreke i problemi u procesu zagovaranja, koji nisu mogli biti unapred predviđeni, potrebno je da aktivisti pristupe prevazilaženju nastalog problema i ovde je moguće primeniti pristup inovativnog razmišljanja. Takođe, pristup inovativnog razmišljanja je primenjiv i kada je u određenoj fazi procesa zagovaranja potrebno osmisliti pristup za specifičnu grupu ili kada se aktivisti susreću sa terenom na kome nisu imali dovoljno iskustva. Konačno, društveno angažovani aktivisti u zagovaranju uvek treba da imaju u vidu društvenu korisnost i efekte aktivnosti koje sprovode. Adekvatna primena inovativnog razmišljanja u javnom zagovaranju pomaže da se ljudi i njihove potrebe, ali i javni interes i interes lokalne zajednice stave na prvo mesto.

Close Menu