Skip to main content
search

Održan drugi seminar Radne grupe za pripremu jedinstvenog okvira kvalifikacija

Na Zlatiboru je od 23 – 26. septembra održan drugi seminar u okviru projekta, sa ciljem pružanja dalje podrške radu Radne grupe (Stručnog tima za izradu jedinstvenog okvira kvalifikacija). Ovo je bila prilika da Grupa nastavi sa radom na prvom nacrtu dokumenta koji je zaokružen u Šapcu, na prethodnom seminaru.

 

Stručnu i tehničku podršku u svom radu Grupa je dobila od Elida Bandelja – direktora Centra za stručno obrazovanje Republike Slovenije www.cpi.si člana Upravnog odbora Evropske fondacije za usavršavanje www.etf.europa.eu kao i predstavnika Slovenije u Savetodavnoj grupi za Evropski okvir kvalifikacija www.ec.europa.eu/EQF/Advisory – slovenačkog eksperta sa dugogodišnjem iskustvom u pripremi, izradi i primeni okvira kvalifikacija, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou.  Članovi i članice Radne grupe iskoristili su ovu priliku da dodatno provere neka od rešenja do kojih su došli u dosadašnjem radu, kao i da argumentuju specifičnosti koje nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji mora odlikovati u odnosu na druge referentne modele.

 

Širina konteksta u koji je bila postavljena razmena sa g. Bandeljem (kriterijumi za sameravanje nivoa NOK-a u odnosu na EOK) omogućila je da se posebna pažnja posveti dodatnim, važnim pitanjima u vezi sa uvođenjem i primenom okvira kvalifikacija u Srbiji. To se pre svega odnosi na institucionalni kontekst, kako za razvijanje kvalifikacija, tako i za kasniju primenu okvira, sa posebnim osvrtom na mehanizme koji garantuju osiguranje kvaliteta u procesu. Kao jedan od najznačajnih rezultata ovog seminara, definisan je celovit institucionalni ciklus razvijanja kvalifikacije, uloga i zadaci svake od institucija/učesnica u procesu koji treba da osiguraju kako kvalitet, kao i relevanost u radu na izradi kvalifikacija.

 

Još jedna tema se izdvojila kao jako značajna u razgovoru – formalna procedura za uvođenje NOK-a, koraci koje treba ispoštovati u procesu od sačinjavanja prvog javnog dokumenta do njegovog usvajanja.  Učesnici/ce seminara su u evaluaciji kao posebno informativan izdvojili segment koji se odnosio na značaj blagovremene i sveobuhvatne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u procesu, i njihovo uključivanje još u fazi pripreme prvog nacrta Okvira. Ovo se posebno odnosi na socijalne partnere (pre svih predstavnike poslodavaca i sindikata), ali i na predstavnike svih nivoa obrazovanja, institucija javne uprave, organizacija studenata i nastavnika, civilnog društva, i ostalih. Još jedan od rezultata ovog seminara jeste plan dalje komunikacije sa zainteresovanom i širokom javnošću, u procesu definisanja, ali i zagovaranja podrške za rešenja i reforme koje okvir kvalifikacija u Srbiji uvodi.

Na poseban zahtev učesnika, tema uključivanja kvalifikacija stečenih putem neformalnog obrazovanja dobiće centralno mesto na narednom treningu, koji je dogovoren kao nastavak ovog. Kao nadogradnja na rezultate iz Šapca i sa Zlatibora, u daljem radu će biti razmotrene i argumentovane opcije za uključivanje segmenta neformalnog obrazovanja u okvir kvalifikacija, a time i u institucionalni okvir, kao i u procedure obezbeđenja kvaliteta.

Glavne teme u vezi sa kojima su razmenjena iskustva na Zlatiboru su:

  • NOK, nivoi i deskriptori – povezivanje sa postojećim kvalifikacijama u Srbiji
  • EOK – kriterijumi za referenciranje – preslikavanja i odstupanja
  • institucionalni kontekst – postojeće institucije/akteri u Srbiji i mogućnosti njihovog funkcionalnog povezivanja – uvođenje novih elemenata u strukturu
  • sistem osiguranja kvaliteta
  • sektorska veća – sastav i struktura, uloga, procedure rada
  • značaj blagovremenog komuniciranja sa javnošću i uključivanja socijalnih partnera/predstavnika svih sektora; modeli zagovaranja – identifikacija važnih aktera i trenutka u kom ih uključujemo

 

Close Menu