Skip to main content
search

Sprovodeći niz debata sa donosiocima odluka i zainteresovanim stranama kroz projekat pod nazivom Dijalog o održivom korišćenju biomase u Srbiji“, Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) organizovao je dva okrugla stola posvećena ovoj temi. Iako je tema stalnog snabdevanja energijom (električnom i toplotnom) od velikog značaja za svakodnevni život građana, stiče se utisak da samo mali broj specijalizovanih medija i novinara pokriva ovu oblast.

Vojislav Tufegdžić, novinar Novog magazina, moderirao je drugu debatu koja je održana u Užicu, 7. novembra ove godine iz čega je proizašao ovaj tekst. Na okruglom stolu, između ostalog, razgovarano je i o energetskom siromaštvu, energetskoj efikasnosti, održivom korišćenju obnovljivih izvora energije i klimatskim promenama.

Termoelektrane u Srbiji godišnje proizvedu više od pet miliona tona pepela. Prelazak u što većoj meri na obnovljive izvore energije, među kojima u našim uslovima prednjači biomasa, omogućio bi ne samo smanjenje zagađenja životne sredine, već i uštedu troškova koji nastaju zbog uticaja sagorevanja fosilnih goriva na zdravlje stanovnika, zemljište i ekosistem.

Ovaj članak predstavlja napor BFPE da se o temi energije razgovara ne samo među elitama, već da se u proces donošenja odluka uključi i šira javnost, na šta se Srbija obavezala kao potpisnica Arhuske konvencije.

Close Menu