Skip to main content
search

AKTIVNOSTI, CILJ 1

C1. Podizanje svesti i unapređenje razumevanja uloge koji NOK ima u podsticanju ekonomskog rasta i povećanju zapošljivosti, sa naglaskom na pripremi za unutrašnje tržište EU

Aktivnosti u okviru ovog cilja:

A1.1 Uspostavljanje medijskih partnerstava:

Uspostavljeno medijsko partnerstvo sa najmanje 3 nacionalna štampana (dnevna ili nedeljna) i/ili elektronska medija što bi za rezultat imalo objavljivanje/emitovanje oko 10 članaka, intervjua ili priloga u kojima bi učestvovali stručnjaci i donosioci politika.

A1.2 Izgradnja kapaciteta predstavnika medija:

Najmanje 3 predstavnika medija odabrana za učešće u seminaru gde će se upoznati se sa pravim značajem ove teme i upoznati sa nosiocima procesa, što će im omogućiti dana kvalifikovan način isprate ceo projekat u svim njegovim fazama.

A1.3 Događaji koji povećavaju vidljivost:

Veliki broj političara i najviših donosilaca odluka će prisustvovati javnom slušanju i završnoj konferenciji što garantuje prisustvo nacionalnih elektronskih medija, uz 5-10 priloga u vestima sa samog događaja. Pored toga, najvažniji štampani mediji će objaviti izveštaje i intervjue sa govornicima/publikom.

AKTIVNOSTI I REZULTATI 2

C2. Stvaranje političke volje i dugoročne institucionalne posvećenosti donosilaca političkih odluka

Aktivnosti u okviru ovog cilja:

A2.1 Sastanci sa donosiocima odluka:

7-10 sastanaka sa donosiocima odluka organizovano u skladu sa projektnim planovima. Ovim sastancima su obuhvaćeni: ministarstvo zaduženo za obrazovanje; ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike; ministarstvo privrede; evropskih integracija; omladine; nacionalna služba za zapošljavanje; univerziteti; obrazovni instituti; privreda; itd.

A2.2 Informativni sastanak u skupštini:

Informativni sastanak organizovan sa relevantnim skupštinskim odborima (za obrazovanje, rad, ekonomiju, evropske integracije, socijalnu politiku) na kome će predstavnici konzorcijuma i učesnici projekta predstaviti problem i neophodne korake.

A2.3 Javno slušanje u parlamentu:

Kao rezultat informativnog sastanka, odbori (za obrazovanje i rad) sazivaju javno slušanje. Očekivano je da slušanju prisustvuje oko 50-80 poslanika, predstavnika relevantnih odbora, predstavnika izvršne vlasti, ali i šira zaintersovana javnost.

AKTIVNOSTI I REZULTATI 3

C3. Unapređenje zagovaračkih kapaciteta i mehanizama koordinacije institucija koje su uključene u razvoj i implementaciju NOK-a

Aktivnosti u okviru ovog cilja:

A3.1 Seminar:

Trodnevni seminar realizovan za grupu od 20 predstavnika relevantnih institucija i medija. Prvi deo seminara je posvećen sticanju znanja a drugi sticanju veština neophodnih za dalji rad na NOK-u. Uz pomoć trenera, učesnici otpočinju izradu individualnih planova rada.

A3.2 Trening:

Dvodnevni trening nastavlja rad otpočet tokom seminara. Očekuje se da na njemu učesnici otpočnu izradu nacrta zajedničkog akcionog plana uz pomoć trenera i članova konzorcijuma.

A3.3 Izrada nacrta akcionog plana:

Učesnici nastavljaju sa radom na nacrtu akcionog plana i nakon seminara. Do kraja projekta očekujemo da dobijemo pouzdan dokument kao bazu za dalji rad.

Close Menu