Skip to main content
search

Implementacija Nacionalnog akcionog plana za primenu RSBUN 1325 “Žene, mir i bezbednost” u Srbiji (2010-2015) nalazi se u svojoj četvrtoj godini. Ne postoji saglasnost svih aktera u procesu da li je revizija zakasnela ili nam tek prethodi. Postoje samo različite interpretacije koji su to rezultati ostvareni do sada

O ovim i o drugim dilemama diskutovalo se 21-23. marta sa narodnim poslanicama, članicama Ženske parlamentarne mreže i poslanicama Skupštine AP Vojvodine. Seminar je predstavljao drugu aktivnost projekta “Jačanje kapaciteta Ženske parlamentarne mreže sa posebnim osvrtom na rod i bezbednost”, koji je finansijski podržao Canada Fund.

Postignuta je saglasnost da je potrebno dalje osnaživanje institucija koje se staraju o primeni plana, pa je tako uključivanje AP Vojvodine u samu primenu od posebne važnosti, posebno na lokalu gde Pokrajina ima puno iskustva i primenljivih rešenja i mehanizama. Uloga civilnog sektora i dalje je od presudne važnosti. Neophodno je uspostaviti sveobuhvatniji front organizacija civilnog društva, usaglasiti različite intepretacije RSBUN 1325 i tako omogućiti dobru osnovu za predstojeću reviziju NAP-a.

Ključne preporuke vezane za primenu NAP-a:

  • Primena RSBUN 1325 zahteva širu, regionalnu dimenziju koja bi kroz razmenu iskustava i najboljih praksi omogućila regionu Zapadnog Balkana zajedničku agendu;

  • U predstojećoj reviziji NAP-a posebno apostrofirati seksualno nasilje nad ženama;

    • RSBUN 1325 mora biti “prevedena” na praktičan nivo i spuštena na lokal, koristeći sve postojeće lokalne i regionalne mehanizme i institucije.

Ključne preporuke vezane za Žensku parlamentarnu mrežu:

  • U novom sazivu treba zadržati minimum 30% žena u Skupštinskim odborima i stalnim delegacijama;

  • Novim poslanicama potrebno mentorstvo i dodatna obuka;

  • Potreban široki front bivših i sadašnjih poslanica u osnaživanju Mreže;

  • Ženska parlamentarna mreža pomoćiće da se NAP spusti na lokal koristeći resurse postojećih odborničkih mreža žena.

Close Menu